ALGEMENE VOORWAARDEN HET RAAM DIGITAL CINEMA
1. ALGEMEEN
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Het Raam gesloten overeenkomsten, de totstandkoming daarvan en voorts op alle door Het Raam uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.
1.2 Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.3 Een (extra) exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op eerste aanvraag gratis door Het Raam verstrekt.
1.4 Ingeval van een tekstueel betekenisverschil tussen de verschillende taalversies van de algemene voorwaarden, geldt dat de Nederlandse tekst steeds bindend is, tenzij de onderhandelingen en de correspondentie voorafgaand en samenhangend met de offerte en/of overeenkomsten plaats hebben gevonden in één der talen waarin deze voorwaarden zijn vertaald. In dat geval is de tekst van de desbetreffende vertaling bindend.
2. DEFINITIES 
2.1 Onder “Wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan ieder persoon c.q. rechtspersoon die met Het Raam een overeenkomst afsluit of wenst af te sluiten.
2.2 Onder de term “verhuur van zaken” wordt verstaan zowel de verhuur als de feitelijke ter beschikking stelling aan de Wederpartij van  zaken (apparatuur en accessoires) opgenomen in de door Het Raam uitgegeven prijslijst. 
2.4 Onder prijslijst wordt verstaan de laatste door Het Raam uitgegeven prijslijst, waarin opgenomen en vermeld de door Het Raam te verhuren zaken en te leveren diensten met bijbehorende vrijblijvende  prijsstelling, exclusief BTW.
2.5 Onder “huurdag” wordt verstaan een dag van 24 uur, te berekenen vanaf 09.00 in de morgen. 
2.6 Onder “verkoop van zaken” wordt verstaan de verkoop en levering af bedrijf aan de Wederpartij van de zaken (apparatuur en accessoires), opgenomen in de door Het Raam uitgegeven prijslijst. 
3. AFWIJKINGEN C.Q. WIJZIGINGEN
3.1 Wijzigingen in de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, van welke aard dan ook, zijn -onverminderd het bepaalde in artikel 3.2- slechts geldig indien deze schriftelijk door Het Raam en de Wederpartij zijn overeengekomen. 
3.2 Het Raam is tot aan het moment van levering c.q. feitelijke ter beschikking stelling van de zaken te allen tijde gerechtigd de prijs te wijzigen indien één of meer prijs-bestanddelen zich wijzigt of indien Het Raam  wordt geconfronteerd met verhoging van materiaalprijzen, loonkosten, invoer- en/of uitvoerrechten en/of heffingen  van welke aard dan ook, valutawijzigingen inbegrepen. 
3.3 Afwijkingen van (gedeelten van) deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Het Raam en de Wederpartij zijn overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarvoor zij zijn aangegaan. 
3.4 Indien bij de communicatie tussen partijen gebruik wordt gemaakt van telecommunicatie-faciliteiten is de Wederpartij verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige beschikbaarheid daarvan. Het Raam is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens, welke met behulp van telecommunicatiefaciliteiten wordt verzonden (fax, telex, computer mail, etc.). Ingeval van geschil is het door Het Raam ontvangen origineel of de kopie van het door Het Raam verzonden origineel voor partijen bindend. 
4. OFFERTES EN ORDERS 
4.1 Alle door Het Raam uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte anders blijkt. 
4.2 De prijzen vermeld in de prijslijst, zijn vrijblijvend en exclusief BTW. Het Raam is gerechtigd deze prijzen aan te passen, conform artikel 3.2.
4.3 Voor zoveel mogelijk zal Het Raam orders schriftelijk bevestigen. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist weer te geven, tenzij binnen vijf dagen na verzending hiertegen schriftelijk bezwaar is ontvangen. 
5. OVERMACHT 
5.1 Ingeval van overmacht is Het Raam naar keuze gerechtigd de gesloten overeenkomst te annuleren, danwel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder dat de Wederpartij jegens Het Raam aanspraak kan maken op enige vergoeding. 
5.2 Van overmacht aan de zijde van Het Raam is in ieder geval sprake, indien zij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt volledig en/of tijdig aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst, of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, tengevolge van oorlog, oorlogsschade, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, natuurrampen, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, niet tijdige afneming van gekochte zaken, daarvoor benodigde grondstoffen en/of hulpmaterialen, alles zowel in ons bedrijf als bij derden van wie Het Raam de zaak en/of de benodigde materialen en/of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals bij opslag of gedurende het transport, al dan niet in eigen beheer en voorts alle overige oorzaken, buiten de schuld of risico van Het Raam ontstaan. 
6. BETALING EN VERZUIM
6.1 Nieuwe klanten dienen bij de eerste overeenkomst onmiddellijk per pin te betalen. Alle volgende betalingen gaan per factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2. Indien betaling op factuur is overeengekomen, dient te betaling te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk andere betalingscondities zijn overeengekomen.
6.3 De betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en daarna in mindering van de oudste openstaande hoofdsom en de lopende rente. 
6.3 Bij overschrijding van de in artikel 6.2 genoemde termijn is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en is deze 1,5% rente per maand, verschuldigd over het volledige factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van de prijs. 
6.4 De Wederpartij is niet bevoegd op de prijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering op Het Raam in mindering te brengen.  
6.5 Alle kosten van invordering, nadat de Wederpartij in verzuim is, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de Wederpartij.  De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van € 250,- exclusief BTW, onverminderd Het Raam’s recht de werkelijke buitengerechtelijke kosten die het vastgestelde bedrag te boven gaan, te vorderen van de Wederpartij zoals deze kunnen blijken uit door Het Raam over te leggen declaraties van onder andere haar raadsman. 
6.6 Indien de Wederpartij niet voldoet aan enige op hem jegens Het Raam rustende verplichting uit de overeenkomst, daarmee samenhangende overeenkomsten, daarvoor of daarna gesloten overeenkomsten, of indien Het Raam in redelijkheid mag vermoeden dat de Wederpartij in de toekomst niet aan enige verplichting als hierboven bedoeld, zal voldoen, of zal kunnen voldoen, heeft Het Raam naar keuze het recht: a. betaling vooraf, of behoorlijke zekerheid van betaling, danwel onmiddellijke betaling bij de levering te eisen voor betalingsverplichtingen uit alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten; b.leveringen (als ook de aanmaak en de bewerking van voor levering bestemde zaken) op te schorten, onverminderd het recht van Het Raam gelijktijdig of latere zekerheidstelling voor de betaling te vorderen; c. de desbetreffende overeenkomst geheel voor zover niet uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden; d. één of meer of alle lopende koopovereenkomsten ten aanzien waarvan de Wederpartij niet in gebreke is geheel of voor zover niet uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd het recht van Het Raam om van de Wederpartij volledige vergoeding van schade te vorderen.
 6.7 Indien Het Raam door de Wederpartij niet in de gelegenheid wordt gesteld de overeengekomen prestatie te verrichten, is Het Raam gerechtigd tot onmiddellijke opvordering van de overeengekomen prijs, zonder dat de Wederpartij nadien enig recht kan doen gelden op nakoming van de overeenkomst.
7. GESCHILLEN TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 
7.1 Op alle overeenkomsten tussen Het Raam en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. 
8. BIJZONDERE BEPALINGEN
8.1 Voor zover de hieronder staande bijzondere bepalingen inzake verhuur van zaken, verkoop en levering van diensten in strijd zijn met de bovenvermelde algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, prevaleren de bijzondere bepalingen. 
9. BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE VERHUUR VAN ZAKEN 
Voor zover in enige vorige bepaling niet uitdrukkelijk anders is genoemd, zijn de hierboven vermelde voorwaarden met betrekking tot de verhuur en levering van diensten onverminderd van toepassing op de verkoop van zaken. 
9.1 De hierna volgende bepalingen hebben betrekking op de zaken die in de tussen Het Raam en de Wederpartij te sluiten verhuurovereenkomst nader zijn gespecificeerd op basis van de lijst van zaken, opgenomen in de prijslijst of in de offerte.
9.2 Tenzij tussen partijen andere prijzen zijn overeengekomen, worden de tussen Het Raam en de Wederpartij geldende prijzen berekend volgens de prijsstelling zoals is opgenomen in de voor dat jaar geldende prijslijst.
 9.3 Overschrijding van een huurtermijn leidt tot automatische verlenging voor de periode van een volgende huurdag onder de reeds overeengekomen voorwaarden, onverminderd het recht van Het Raam om indien door overschrijding van de huurtermijn schade ontstaat, volledige schadevergoeding van de Wederpartij te vorderen.
10. LEVERING C.Q. HET TERBESCHIKKINGSTELLEN BIJ VERHUUR
10.1 De terbeschikkingstelling van de gehuurde zaken vindt plaats op het bedrijf. 
10.2 De Wederpartij is verplicht alle gehuurde materialen en apparatuur bij de levering c.q. terbeschikkingstelling te controleren op volledigheid, conditie en werking.
10.3 Uit ontvangst door de Wederpartij van de materialen en/of apparatuur vloeit voort dat de Wederpartij het gehuurde heeft gecontroleerd en dat alle gehuurde zaken in orde en conform de overeenkomst zijn. 
11. VERPLICHTINGEN WEDERPARTIJ 
11.1 De Wederpartij is verplicht om gedurende de periode van verhuur tot het moment van feitelijke terugbezorging aan Het Raam, als een goed huurster voor de zaken te zorgen.
11.2 De Wederpartij is -zover dit niet door de verzekering is gedekt- aansprakelijk voor alle schade, vervangingsschade daaronder begrepen, uit welke oorzaak ook ontstaan, aan de verhuurde zaken opgekomen tijdens de duur van de huurovereenkomst totdat de goederen aan Het Raam zijn terugbezorgd.
11.3 Het is aan de Wederpartij niet toegestaan de verhuurde zaken aan derden onder te verhuren, uit te lenen of op andere wijze feitelijk af te staan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
11.4 Het is aan de Wederpartij niet toegestaan om rechten uit de verhuurovereenkomst aan derden over te dragen.
11.5 De Wederpartij is verplicht om voorafgaand schriftelijke toestemming van Het Raam te vragen, indien de verhuurde zaken aan een groter risico op schade dan bij normaal gebruik blootstaan.
11.6 De Wederpartij is verplicht aan Het Raam schriftelijk te melden wanneer het risico van vervuiling van de apparatuur door chemicaliën, hoge en/of lage temperaturen, stof, zand, water, steenslag etc. groter is dan normaal. 
11.7 De Wederpartij is verplicht om de schoonmaak- en revisiekosten voor vervuiling, zoals hierboven is vermeld te voldoen aan Het Raam op basis van het geldend uurtarief.
11.8 De door het hierboven vermelde, geblokkeerde huurtijd zal door Het Raam voor 50% aan de Wederpartij worden doorberekend. 
11.9 De Wederpartij is verplicht te allen tijde toegang te verlenen aan Het Raam tot de ruimten waar de gehuurde apparatuur zich bevindt, ongeacht de lokatie of studio. 
12. VERZEKERINGEN 
12.1 Het Raam heeft de verhuurapparatuur verzekerd met een eigen risico van €1500,- per schadegeval volgens de polisvoorwaarden. In geval van diefstal of vermissing geldt een eigen risico van €2500,-. De Wederpartij is gedurende de huurperiode aansprakelijk voor het eigen risico. De assuradeuren van Het Raam hebben ingeval van schade, ontstaan door onder meer onachtzaamheid, het recht van regres. 
12.2 Het Raam is gerechtigd de schade aan alle apparatuur, zoals lampen, filters, videobuizen en videoheads voorzover dit niet door haar assuradeuren wordt gedekt, aan de Wederpartij de totale som van de te vervangen apparaten, zoals lampen, filters, videobuizen en videoheads in rekening te brengen.
12.3 Ingeval van schade dient de Wederpartij direct na de schadeveroorzakende gebeurtenis een uitgebreid meldingsrapport aan Het Raam te zenden. 
12.4 Het dekkingsgebied van de verzekering geldt voor heel Europa.
12.5 De Wederpartij is verplicht een aanvullende polis af te sluiten bij Het Raam voor verzekering in gebieden die niet onder het dekkingsgebied vallen. 
13. AANSPRAKELIJKHEID 
13.1 Het Raam is niet aansprakelijk, uit welke hoofde ook, voor schade veroorzaakt door of vanwege door Het Raam aan de Wederpartij verhuurde zaken.  
13.2 Het Raam is niet aansprakelijk, uit welke hoofde ook, voor schade van welke aard dan ook, die de Wederpartij lijdt doordat de verhuurde zaken, door welke oorzaak dan ook, niet of niet deugdelijk werken of hebben gewerkt. 
13.3 Het Raam is niet aansprakelijk, uit welke hoofde ook, voor schade van welke aard dan ook, als gevolg van eigen fouten of van fouten van personen werkzaam ter uitvoering van de overeenkomst met de Wederpartij, personeel van Het Raam daaronder begrepen. 
13.4 Indien schade van welke aard dan ook is ontstaan, verband houdende met de uitvoering van de verhuurovereenkomst en Het Raam, of personen door Het Raam bij de uitvoering van de overeenkomst ingezet, tengevolge van die schade door derden aansprakelijk worden gesteld, is de Wederpartij gehouden tot vrijwaring van Het Raam en door haar ingezette personen. 
13.5 Indien de Wederpartij of derden tengevolge van aan de Wederpartij of derden opgekomen schade, van welke aard dan ook, verbandhoudende met de uitvoering van de verhuurovereenkomst door Het Raam bij de uitvoering van die overeenkomst ingezette personen voor het toebrengen van die schade aansprakelijk stellen, kunnen die personen zich ter uitsluiting van die aansprakelijkheid op deze voorwaarden beroepen.
13.6 Het Raam is niet aansprakelijk, uit welke hoofde dan ook, voor schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door de Wederpartij, haar personeel of andere tot de Wederpartij in relatie staande personen, bij gebruik van gehuurde zaken. 
14. ANNULERING
14.1 Indien de Wederpartij de gereserveerde apparatuur annuleert zijn de volgende percentages annuleringskosten van toepassing: a.  annulering tot 48 uren voor levering, nul procent; b.  annulering tot 24 uur voor levering, 15 procent; c.  daarna 50 procent; d.  op het moment van levering 100 procent. 
15. LEVERING VAN DIENSTEN 
15.1 Voor zover in enige volgende bepaling niet uitdrukkelijk anders is verklaard, zijn de voorwaarden met betrekking tot de verhuur en de verkoop van goederen onverminderd van toepassing op de levering van diensten. 
15.2 Levering van Diensten vindt plaats gedurende de overeengekomen termijn. 
15.3 Brengt de dienstverleningsovereenkomst tussen Het Raam en de Wederpartij mee dat door Het Raam ter beschikking gesteld personeel in het buitenland werkzaamheden verricht, dan dient de Wederpartij zorg te dragen voor noodzakelijke medische verklaringen, werkvergunningen en soortgelijke op de uitvoering van de werkzaamheden betrekking hebbende bescheiden. 
16. CARNETS
16.1 Carnets ATA, of andere in- en uitvoer documenten voor transport naar het buitenland, kunnen door Het Raam tegen betaling worden verzorgd. De Wederpartij blijft aansprakelijk voor alle kosten, voortvloeiende uit foutieve afhandeling van deze carnets. 
17.BIJZONDERE BEPALING BETREFFENDE VERKOOP VAN ZAKEN.
17.1 Voor zover in enige vorige bepaling niet uitdrukkelijk anders is genoemd, zijn de hierboven vermelde voorwaarden met betrekking tot de verhuur en levering van diensten onverminderd van toepassing op de verkoop van zaken.